Όροι Χρήσης

Η επεξεργασία και προστασία των προσωπικών δεδοµένων του επισκέπτη/ χρήστη του ιστοτόπου υπόκειται στα οριζόµενα στο εθνικό και ενωσιακό δίκαιο (Γενικό Κανονισµό για την Προστασία ∆εδοµένων της Ε.Ε 2016/679, «ΓΚΠ∆» ή «GDPR») σχετικά µε την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει.

Η χρήση του ιστοτόπου συνεπάγεται αποδοχή των όρων και για το λόγο αυτό θα πρέπει να ελέγχονται από τους χρήστες ανά τακτά χρονικά διαστήµατα. Η ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωµα τροποποίησης και αναθεώρησης των όρων προστασίας των προσωπικών δεδοµένων, σύµφωνα µε το εκάστοτε ισχύον σχετικό νοµικό πλαίσιο, οποτεδήποτε και χωρίς σχετική προειδοποίηση.

Οποιεσδήποτε αναθεωρήσεις /τροποποιήσεις θα τίθενται σε ισχύ αμέσως από την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα µας. Κάθε χρήση της ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ µέρους του χρήστη/µέλους των αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών.

Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δεν συµφωνεί µε τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδοµένων οφείλει να µη χρησιµοποιεί τις παρεχόµενες από την εν λόγω ιστοσελίδα υπηρεσίες.